spinner
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac info
 

Poplatky na katastri

Pridané: 10.9.2019

Výšku poplatkov na katastri určuje sadzobník zákona o správnych poplatkoch. Medzi najdôležitejšie položky patria: ...

Výšku poplatkov na katastri určuje sadzobník zákona o správnych poplatkoch. Medzi najdôležitejšie položky patria:

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE Z KATASTRA

vydanie výpisu z katastra nehnuteľností (list vlastníctva) 8€
kópia z katastrálnej mapy alebo mapy bývalého pozemkového katastra alebo z pozemkovoknižnej mapy alebo mapy určeného operátu, za každú kópiu A3, A4 8€
vydanie písomnej identifikácie parciel, za každých aj začatých 20 identifikovaných parciel alebo grafickej identifikácie parciel, za každých aj začatých 20 identifikovaných parciel zobrazených na liste formátu A4 v mierke mapy, 8€
kópia originálu listu vlastníctva, kópie pozemkovoknižnej vložky alebo bývalého pozemkového katastra, za každých aj začatých 20 parciel alebo 20 bytov a nebytových priestorov. 8€
Vydanie druhého a ďalšieho rovnopisu uvedených listín 3€

VKLAD DO KATASTRA:

návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností (t.j. vklad vlastnickeho práva, záložneho práva, vecného bremena alebo predkupného práva). Okresný úrad by mal o návrhu rozhodnúť do 30 od doručenia návrhu. 66€
urýchlené konanie o návrhu na začatie konania o povolení vkladu k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností (t.j. vklad vlastníckeho práva, záložného práva, vecného bremena alebo predkupného práva). Okresný úrad by mal o urýchlenom návrhu rozhodnúť do 15 od doručenia návrhu. 266€

Ak sú predmetom návrhu na vklad do katastra nehnuteľností právne vzťahy z viacerých druhov právnych úkonov (napr. darovacia zmluva, súčasťou ktorej je zriadenie vecného bremena – práva doživotného užívania), poplatok sa vyberie za každý právny úkon osobitne. 

  

ĎALŠIE INFORMÁCIE Z KATASTRA

Správne poplatky sa uhrádzajú v kolkoch. Kolky je možné kúpiť na pošte, príp. v automatoch na katastri

vydanie údajov o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách, za každých aj začatých 20 parciel 8€
poskytnutie katastrálneho operátu alebo iného operátu preukazujúceho vlastnícke právo k nehnuteľnosti na nahliadnutie žiadateľovi s možnosťou vyhotovenia výpisu, náčrtu alebo poskytnutie informácie z katastra nehnuteľností v rámci jedného katastrálneho územia 3€
poskytnutie informácií zo súboru popisných informácií katastra nehnuteľností a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností na vyhotovenie vytyčovacieho náčrtu v rámci jedného katastrálneho územia 17€
poskytnutie informácií z katastrálneho operátu na zisťovanie údajov pre likvidáciu obchodných spoločností, dražby, bankové subjekty, v rámci jedného katastrálneho územia 7€
overenie štyroch vyhotovení geometrického plánu vrátane poskytnutých informácií 27€
overenie ďalších troch vyhotovení geometrického plánu 7€
vydanie kópie geometrického plánu, za každých aj začatých 5 strán formátu A4 8€